Kā kļūt par AAB biedru?

Krīze Ētikas komisijā un Biedrības priekšlikumi ētikas un disciplināratbildības jautājumu sakārtošanai

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5, LV-1050, Rīga
 
Latvijas Zvērinātu advokātu padomei
Elizabetes iela 63-1,
Rīga, LV-1050
Rīgā, 2016. gada 23. augustā
 
Godātie kolēģi!
 
Advokātu atbalsta biedrībā tika apspriesta situācija Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisijā, un mēs vēlamies paust savu viedokli cerībā uz dialogu un praktisku pasākumu izstrādi ētikas un disciplināratbildības jautājumu sakārtošanai.
 
Nevienam Kolēģijā vairs nav noslēpums, ka Ētikas komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekles atkāpšanās iemesli ir cieši saistīti ar kolēģa M.Miķelsona rīcības izvērtēšanu un konfliktu vienā no lielākajām Latvijas akciju sabiedrībām.
 
Šādi faktiski apstākļi vispirms liecina par to, ka Kolēģijas iekšējo normatīvo aktu paredzētais regulējums, kurš ierobežo advokātu blakus nodarbošanos, ir absolūti neefektīvs.
 
Nav tiesiska pamata un faktiskās iespējas aizliegt kolēģiem pašiem izvēlēties, cik daudz laika un spēku viņi velta advokāta praksei, un cik daudz citām nodarbēm, - piemēram, komercdarbībai. Līdz ar to, bijušā Padomes locekļa A.Bitāna iniciētais ‘’Apkārtraksts’’ (apstiprināts ar Padomes 2011.gada 1.marta lēmumu Nr.65) uz aptuveni 60.lapām demonstrējis savu neefektivitāti un ir pilnībā atceļams.
 
Mūsuprāt, individuāli izlemjams jautājums par profesionālās ētikas noteikumu attiecināmību uz katru konkrētu konfliktsituāciju starp kolēģiem.
 
Saskaņā ar Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa 1.2.punkta 2.rindkopu kā profesionālajā darbībā, tā privātajā dzīvē advokātam jāatturas no tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju, izsaukt šaubas par viņa cieņu, godīgumu un taisnīgumu.
 
Ņemot vērā to, ka nav pamata neierobežoti iejaukties advokāta darbībā privātajā dzīvē, apsverama arī jaunas normas iekļaušana Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksā (piemēram, 1.2.punktā), kura noteiktu, ka izskatot par advokātu saņemto iesniegumu vai sūdzību, tiek vērtēts, vai konkrētajā gadījumā persona darbojusies kā advokāts un vai uz tās rīcību attiecināmas profesionālās ētikas normas.
 
Vienlaikus, var konstatēt, ka kolēģu savstarpējo sūdzību problēma nav jauna, un jau 2012.gada 25.jūlijā Advokātu atbalsta biedrība savu biedru kopsapulcē ir pieņēmusi aicinājumu Padomei un visiem Kolēģijas locekļiem, kurā atzīmēts, ka ir nobriedusi nepieciešamība radīt kolēģu samierināšanas procedūru.
Ierosinām jebkuru advokāta sūdzību par citu advokātu automātiski virzīt Ētikas komisijai samierināšanas īstenošanai un tikai gadījumā, ja samierināšanās nav iespējama, lemt jautājumu par disciplinārlietas ierosināšanu vai neierosināšanu.
 
Samērā nesen arī Advokatūras normatīvo aktu komisija izstrādāja normatīvā akta projektu, kurā paredzēta samierināšanas procedūra starp kolēģiem.
 
Diemžēl, šie priekšlikumi palika bez ievērības, bet pašreizējā krīzes situācija Ētikas komisijā skaidri rāda, ka Ētikas komisijas funkcijas un pilnvaras ir jāpaplašina, neskarot Padomes pilnvaras disciplinārlietu ierosināšanā vai rīcības nepareizības izskaidrošanā, bet tomēr ievērojot nepieciešamību atslogot Padomi un risināt sen nobriedušu problēmu, - konflikta situācijas starp kolēģiem un kolēģu savstarpējās sūdzības.
 
Advokātu atbalsta biedrība vēlas atzīmēt, ka nekad nav uzskatījusi par normālu praksi, kad kolēģi tieši vai netieši sūdzās par kolēģiem. Tomēr šādas sūdzības ir realitāte, kuru nevar ignorēt, un arī rīcība, kura izraisa šādas sūdzības, nereti ar pašu savu raksturu pierāda, ka sūdzība bija galējais, bet vienīgais līdzeklis, pie kura varēja ķerties.
 
Līdz ar to, uzskatām, ka nepieciešams konstruktīvi, mierīgi un iespējami plašākā lokā apspriest praktiskus soļus, tajā skaitā tādus, par kuriem būtu nepieciešams lemt 2017.gada Kolēģijas kopsapulcē.
 
Mūsu priekšlikumi ir šādi:
 
  1. Atcelt kā neefektīvus Padomes normatīvos aktus, kuri nepamatoti ierobežo kolēģu blakus nodarbošanos (2011.gada 1.marta lēmums Nr.65, 2011.gada 4.oktobra lēmums Nr.255).
  2. Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksu (piemēram, 1.2.punktu) papildināt ar jaunu normu, kura noteiktu, ka izskatot par advokātu saņemto iesniegumu vai sūdzību, tiek vērtēts, vai konkrētajā gadījumā persona darbojusies kā advokāts un vai tās uz tās rīcību attiecināmas profesionālās ētikas normas.
  3. Jebkuru advokāta sūdzību par advokātu automātiski virzīt Ētikas komisijā samierināšanas īstenošanai un tikai gadījumā, ja samierināšanās nav iespējama, lemt Padomē jautājumu par disciplinārlietas ierosināšanu vai neierosināšanu.
  4. Sasaukt ieinteresētos kolēģus radušās situācijas apspriešanai.
 
Ar cieņu,-
 
Dmitrijs Skačkovs,
valdes priekšsēdētājs

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 24.08.2016

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties