Kā kļūt par AAB biedru?

Advokātu atbalsta biedrība informē kolēģus par savas darbības rezultātiem no dibināšanas brīža

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
zvērinātiem advokātiem
 
 
Kolēģi!
 
Jau vairāku gadu garumā bija vērojams inertums Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijā un Latvijas zvērinātu advokātu padomes darbā. Kas ar šādu apgalvojumu ir domāts?
Pirmkārt tas, ka nav manāmas advokātu aktivitātes visai Latvijas sabiedrībai nozīmīgu normatīvo aktu un likumu projektu apspriešanā, nerunājot par priekšlikumiem atsevišķu likumu normu pieņemšanai, grozīšanai vai izslēgšanai no kāda likuma vai cita normatīvā akta.
Tikai dažreiz var dzirdēt no kolēģiem personiskās sarunās, ka daži padomes locekļi vai atsevišķi kolēģi esot piedalījušies kādās darba grupās likumprojektu sagatavošanā vai snieguši padomes vārdā viedokli par kādiem projektiem.
Tiem kolēģiem, kuri piedalījās iepriekš minēto darbu veikšanā, ir izsakāms liels paldies. Tomēr paliek jautājums, kāpēc šī darbošanās notiek salīdzinoši mazā pulkā? Kāpēc netiek pieaicināts visplašākais kolēģu loks projektu apspriešanā un kopīgo atziņu nešana uz darba grupām un citām institūcijām, kurās apspriež projektus?
Tā teikt, viena galva gudra, bet vairākas gudrākas.
Minētā situācija daudzos kolēģos ir radījusi domu, ka manas zināšanas un pieredze, manas idejas advokātu kolēģijai un sabiedrībai nav nepieciešamas. Bet šādas domas pašā iedīglī iznīcina jebkuru vēlmi piedalīties un veikt kaut ko radošu un nepieciešamu kolēģu un sabiedrības labā.
Otrkārt, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, kā izrādās, arī nav tā institūcija, kura organizētu zvērinātu advokātu aktivitātes, neļautu zvērinātu advokātu kolēģijai turpināt darboties (nedarboties) pēc inerces.
Izņēmumi ir sastopami tajos gadījumos, kad ar padomes palīdzību ir centieni realizēt kāda kolēģa vai šauras kolēģu grupas personīgas intereses.
Apsverot jautājumu, kāpēc padome nav tas organizatoriskais spēks, kuram būtu jāvirza kolēģijas darbība visu korporācijā sastāvošo zvērināto advokātu interesēs, var nonākt pie interesanta, varētu pat teikt paradoksāla, secinājuma. Lai arī Advokatūras likuma 33.pantā ir teikts, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir ne tikai uzraudzības, un izpildu institūcija, bet arī Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārvaldes institūcija, tad likuma 34.pantā, kurā ir konkretizētas padomes funkcijas, nav atrodamas ne pārvaldes, ne organizatoriskās funkcijas, kuras neļautu ieslīgt inertumā, bet ir tikai šaurs funkciju uzskaitījums, kuras varētu apzīmēt ar vārdu „tehniskās funkcijas.”
Iepriekš minētais, acīmredzot, ir izskaidrojums tam, kāpēc advokatūra savā iekšienē darbojas pēc inerces, bez jaunām idejām un jaunu lietu redzējuma, neskatoties uz būtiskām pārmaiņām sabiedrībā. Šī darbošanās pēc inerces pēdējo 1-2 gadu laikā ir parādījusies arī ārpus kolēģijas.
Treškārt, šāda inerce bez konkrētiem mērķiem ietekmē Latvijas zvērinātu advokātu kolēģiju, kurā vairs nevalda savstarpējās cieņas un saskaņas gars, zvērināti advokāti ir pamesti viens pret vienu ar viņu darbības profesionālajām problēmām, īpaši Latvijas novados ārpus Rīgas, un tāpēc ilggadējās advokatūras tradīcijas pakāpeniski tiek atstātas novārtā.
Spilgts iepriekš norādīto advokatūras „vainu” piemērs bija 2009.gada 8.maija kopsapulce. Izvērtējot augstāk norādīto Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas un tās padomes nespēju risināt aktuālos jautājumus, zvērinātu advokātu iniciatīvā grupa nolēma dibināt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu apvienību nolūkā veicināt advokatūras tradīcijas godā turēšanu, ievērošanu un pilnveidošanu, kā arī katra zvērināta advokāta ikdienas profesionālās darbības problēmu apkopošanu un to risinājumu meklēšanu, jo tikai tādā veidā var saglabāt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju kā advokātu profesionālās neatkarības garantu un pacelt Kolēģijas nozīmi, tajā skaitā likumdošanas procesā un visu advokātu interešu aizstāvībā kopumā.
Līdz ar to 2009.gada 30.jūlijā notika minētās apvienības dibināšanas sapulces, kā rezultātā tika dibināta biedrība „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” ar sekojošiem darbības mērķiem:
· ar zvērinātu advokātu profesionālo darbību saistītas informācijas vākšana, apkopošana, analīze un izplatīšana;
· zvērinātu advokātu datu bāzes izveidošana un uzturēšana;
· zvērinātu advokātu viedokļu apmaiņa profesionālo problēmu jomā;
· zvērinātu advokātu aktuālo jautājumu apspriešana;
· zvērinātu advokātu informatīvā portāla izveide un uzturēšana;
· zvērinātu advokātu iekšējās komunikācijas uzlabošana un uzturēšana.
Atbilstoši „Biedrību un nodibinājumu likuma” un biedrības dibināšanas sapulcē pieņemtajiem statūtiem tika ievēlēta biedrības valde piecu cilvēku sastāvā: Cakars Uldis, Kalniņa Maija, Kazačkovs Aleksandrs, Radiloveca Gaļina, Siliņa Daiga. Pirmajā valdes sēdē par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Kalniņa Maija, par valdes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Kazačkovs Aleksandrs. Lielu praktisko darbu apjomu biedrībā veic valdes locekle Radiloveca Gaļina, par to viņai liels paldies.
Aktīvi biedrībā darbojas pārējie valdes locekļi un biedrības biedri, kuru veikums tiks atspoguļots zemāk.
„ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” dibināšanas laikā, kā arī vēlākā laika periodā, pat līdz šim brīdim, bija un ir dzirdami izteikumi, ka „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” dibinātāji un biedri vēloties sašķelt Latvijas zvērinātu advokātu kolēģiju, kā arī, ka jebkurā biedrības iniciatīvā slēpjoties kādi personīgi motīvi. Kādi konkrēti pierādījumi ir minēto apgalvojumu pamatā, netiek ne norādīti, ne arī iesniegti apspriešanai. Bet, lai nu paliek tukši apgalvojumi
Ar šo vēlamies informēt visus mūsu kolēģus par to, ko šajā laika periodā esam izdarījuši biedrības „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” vārdā, bet visu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu labā, lai veicinātu samilzušu zvērinātu advokātu problēmu risināšanu gan Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, gan valstiskajā līmenī.
1. 2009.gada augusta mēnesī ir izveidota biedrības interneta mājas lapa – www.latvijasadvokats.lv, kurā tiek regulāri publiskota visa aktuālā informācija par biedrības darbību un citiem valstiski un profesionāli nozīmīgajiem notikumiem.
2. 2009.gada 23.augustā LTV 7. Kanālā tika sniegta informācija par „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” dibināšanu, tās galvenajiem mērķiem un uzdevumiem un tās mājas lapu internetā.
3. 2009.gada 20.augustā tika pieteikta biedrības dibināšana Latvijas Zvērinātu advokātu padomei, LR Tieslietu ministram M. Segliņam un LR Saeimas Juridiskā biroja vadītājam G. Kusiņa kungam.
4. Tika veikti pasākumi, lai 2009.gada 8.maijā pārtrauktās Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu kopsapulces turpināšana notiktu likumam atbilstošā veidā, 2009.gada 20.augustā nosūtot par to attiecīgu vēstuli Latvijas Zvērinātu advokātu padomei. Kopsapulces protokols ir pieejams „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” mājas lapā.
5. 2009.gada 20.augustā nosūtīts pieprasījums Latvijas Zvērinātu advokātu padomei par tās 2008.gada 16.decembra lēmuma Nr. 200 „Par pasākumiem advokātu profesionālās kvalifikācijas celšanā” izpildīšanu. Ar minēto lēmumu tika izveidota komisija, par kuras vadītāju tika iecelts Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis Ivars Grunte. Atbilde uz minēto pieprasījumu joprojām nav saņemta. Kolēģis I.Grunte nav sniedzis nekādu atskaiti par padarīto arī Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulcei.
6. 2009.gada 20.augustā nosūtīts pieprasījums Latvijas Zvērinātu advokātu padomei par tās sastāvā esošo komisiju darbību. Atbilde uz minēto pieprasījumu joprojām nav saņemta.
7. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu kopsapulces turpinājumā 2009.gada 28.augustā biedrības biedri ir sagatavojuši un iesnieguši virkni priekšlikumu kolēģu izskatīšanai:
- zvērināts advokāts Ainārs Platacis ir sagatavojis un iesniedzis lēmuma „Par advokātu atskaitījumiem kolēģijas fondā” projektu, kas gandrīz pilnībā tika apstiprināts ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2009.gada 15.decembra lēmumu Nr. 223 „Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu kārtību un apmēriem”;
- zvērināts advokāts Vilnis Krasovskis ir izteicis priekšlikumu izveidot pastāvīgi darbojušos Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas budžeta komisiju, kurai būtu pienākums līdz 2009.gada 1.decembrim izstrādāt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas budžeta projektu 2010.gadam, iesniegt to Latvijas Zvērinātu advokātu padomei. Ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulces lēmumu Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir uzlikts pienākums sagatavot lēmuma projektu par zvērināta advokāta Viļņa Krasovska priekšlikumu līdz 2010.gada budžeta pieņemšanai nākamajā Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulcē;
- zvērināts advokāts Uldis Cakars ir sagatavojis un iesniedzis lēmumu „Par kārtību, kādā padomei ir jāizskata jautājumi par zvērinātu advokātu uzņemšanas un ieskaitīšanas zvērinātu advokātu skaitā, uzņemšanas un ieskaitīšanas atlikšana”, „Par zvērināta advokāta eksāmena kārtošanu”, „Par zvērinātu skaita pagaidu ierobežošanu”, „Par zvērinātu advokāta darbības apturēšanas kārtību un termiņiem” un „Par ik gada zvērinātu advokātu kopsapulces sasaukšanas noteikumiem” projektus.
2009.gada 28.augustā ar 385 balsīm par, 6 balsīm pret, 29 balsīm atturoties, Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulce uzdeva Latvijas Zvērinātu advokātu padomei sagatavot zvērināta advokāta Aināra Platača, Viļņa Krasovska, Ulda Cakara un Raivo Sjademenes priekšlikumus balsošanai nākamajā advokātu kopsapulcē, kura izskatīs 2010.gada budžeta apstiprināšanu, novadot šos priekšlikumus līdz visiem advokātiem savlaicīgi.
Lai gan saskaņā ar šiem priekšlikumiem 2010.gada budžetu bija paredzēts izstrādāt līdz 2009.gada 1.decembrim, attiecīgi sākot 2010.gadu ar jau apstiprināto Kolēģijas budžetu, kopsapulces uzdevumi nav izpildīti līdz šim, tajā skaitā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” rīcībā nav ziņu, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padome būtu izziņojusi kolēģiem zvērinātu advokātu Aināra Platača, Viļņa Krasovska, Ulda Cakara un Raivo Sjademes priekšlikumus, kurus „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” izgatavojusi pietiekamā eksemplāru skaitā un nodrošinājusi iespēju kopsapulces dalībniekiem ar tiem iepazīties pirms kopsapulces turpinājuma 2009.gada 28.augustā.
„ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” uzskata, ka šie priekšlikumi nekādā mērā nav zaudējuši savu savlaicīgumu un noderīgumu kolēģu interešu aizsardzībā, tādēļ lūdzam visus kolēģus iepazīties ar šiem priekšlikumiem, kas ir atreferēti kopsapulces protokolā.
8. 2009.gada 14.septembrī nosūtītas vēstules visiem zvērinātu advokātu vecākajiem ar lūgumu sniegt informāciju par problēmām, ar kurām viņi ir sastapušies valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības jomā. Atbildi uz minēto pieprasījumu sniedzis tikai Rīgas Centra rajona zvērinātu advokātu vecākais Andrejs Andersons. Izsakām par šo atbildi pateicību kolēģim! Citi zvērinātu advokātu vecākie, diemžēl, biedrības lūgumu nav izpildījuši. Šāda attieksme ir mulsinoša, jo savstarpējās sarunās ar kolēģiem ir izskanējusi pamatota kritika par valsts izpildvaras nevēlēšanos risināt jautājumus par savlaicīgu, jau tā ļoti mazo, samaksu par darbu pēc tiesas un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu nozīmējumiem.
9. 2009.gada 17.septembrī „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” pārstāvji piedalījās starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas sanāksmē par Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu „Dokumentu juridiskā spēkā likums”. Sanāksmes laikā biedrības pārstāvji piedāvāja iestrādāt likumprojektā „Dokumentu juridiskā spēkā likums” tiesību normu, kas ļautu zvērinātiem advokātiem, sniedzot juridisko palīdzību klientam lietā, kuras vešanu zvērināts advokāts ir uzņēmies, apliecināt dokumentu oriģinālu atsavinājumu pareizību, lai minētais atsavinājums iegūtu juridisko spēku. Ir jāsecina, ka Tieslietu ministrija kā attiecīgā likumprojekta izstrādātāja un virzītāja šādu biedrības pārstāvju priekšlikumu noraidīja, kā iemeslu minot, tajā skaitā, pārāk lielu zvērinātu advokātu skaitu? Diemžēl biedrības iniciatīva nesaņēma atbalstu no padomes puses.
10. 2009.gada 29.septembrī Valsts prezidenta kancelejas Ordeņa kapitulam nosūtīta atbalsta vēstule ierosinājumam par zvērināta advokāta Aloiza Važņa apbalvošanu ar Viestura ordeni par lielu ieguldījumu un pienesumu tieslietu un iekšlietu sistēmas sakārtošanai. Zvērinātu advokātu Aloizu Vazni apgalvoja ar Viestura ordeni 2009.gada 11.novembrī.
11. 2009.gada 1.oktobrī biedrības pārstāvji tikās ar Latvijas Juristu biedrības prezidentu Aivaru Borovkovu, lai pārrunātu visiem Latvijas juristiem aktuālās problēmas un to iespējamus risinājumus: plānotā Augstākās Tiesas judikatūras nodaļas likvidēšanu, judikatūras ietekmi uz administratīvo procesu, administratīvā procesa efektivitāti indivīda tiesību aizsardzībā un uzņēmējdarbībai labvēlīgas tiesiskās vides nodrošināšanu.
12. 2009.gada 15.oktobrī notika „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” biedru sanāksme, kurā piedalījās Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska un Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs, kuri izteica savus redzējumus par dažām aktuālām problēmām. Biedrības biedru sanāksme bija iecerēta kā brīva diskusija par aktuālajiem jautājumiem. Informācijas un problēmjautājumus iezīmēja kolēģi Aleksandrs Kazačkovs, Dmitrijs Skačkovs, Ainars Platacis un citi. Aktīva diskusija sanākušo biedru starpā notika sanāksmes otrajā daļā.
13. 2009.gada 22.decembrī biedrība griezās Zvērinātu advokātu padomē un 2010.gada 21.janvārī Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Ētikas komisijā ar jautājumu par zvērinātas advokātes Itas Megnes lomu operatīvajās darbībās pret kolēģi Danuti Kuļkovu un lūdza izvērtēt Itas Megnes kā zvērinātas advokātes darbību atbilstību Latvijas zvērinātu advokātu ētikas kodeksa normām.
14. 2010.gada 13.janvārī notika zvērinātu advokātu biedrību – „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” un LATVIJAS KRIMINĀLLIETU ADVOKĀTU BIEDRĪBAS, rīkotā konference, kurā, piedaloties Tieslietu ministrijas un Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvjiem, tika apspriesti vairāki aktuāli jautājumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības kriminālprocesā apmaksas modeļiem un iespējām dekriminalizēt maznozīmīgus noziedzīgus nodarījumus, it īpaši zādzības nelielā apmērā. Šajā konferencē būtu bijušas vērtīgas zvērinātu advokātu vecāko sniegtās atziņas un informācija, kuru biedrība lūdza, bet kura no zvērinātu advokātu vecākajiem netika saņemta. Pašlaik tiek izstrādāta virkne priekšlikumu kompetentajām Latvijas Republikas institūcijām nolūkā uzlabot situāciju iepriekš minētajā jomā bez valsts budžeta finansējuma palielināšanas
15. 2010.gada 4.februārī „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” vērsās Zvērinātu advokātu padomē ar vēstuli izskatīt dažu zvērinātu advokātu kolēģijas advokātu veiktās pašreklāmas kampaņas atbilstību Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas Ētikas kodeksa normām. Atbilde vēl nav saņemta.
16. 2010.gada 4.februārī Latvijas Zvērinātu advokātu padomei nosūtīts paziņojums, kas saturēja biedrības viedokļa detalizētu izklāstu sakarā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieces, zvērinātas advokātes Zanes Paulovskas iesniegumu, kas bija adresēts Latvijas Zvērinātu advokātu padomei par audita veikšanu Padomē, izpilddirektora amata ievešanu un citiem priekšlikumiem. Minētājā 2010.gada 4.februārā paziņojumā tika pausts, tajā skaitā, sekojošais:
- virzīt jautājumu par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas ieņēmumu un izdevumu auditu uz Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 2010.gada kopsapulci;
- neatbalstīt zvērinātas advokātes Zanes Paulovskas priekšlikumu, ar kuru būtu jāizvērtē nepieciešamība Latvijas Zvērinātu advokātu padomes administratīvā darba vadības nolūkā izveidot pilnas slodzes amata vietu „padomes izpilddirektors”, jo Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 2009.gada 8.maija kopsapulce balsojot ir noraidījusi šāda amata vietas izveidošanu;
- ierosināt izskatīt jautājumu par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas vēsturisko telpu atgūšanu, biedrībai uzņemoties pilnu iniciatīvu, veltot tam savu laiku, līdzekļus, lai saglabātu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas maksimālu tuvumu citām tiesu sistēmas institūcijām;
- publicēt Latvijas Zvērinātu advokātu padomes interneta mājas lapas slēgtajā sadaļā nākamajam gadam sagatavoto budžeta projekta tāmi, lai dotu iespēju kolēģiem ar to savlaicīgi iepazīties un sniegt par to savus priekšlikumus;
- neatbalstīt priekšlikumu par grāmatvedības kontu izmantošanu katra Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedra ieņēmumu (maksājumu) saistību atspoguļošanai, jo šāda rīcība nav ētiski pareiza;
- veikt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedru aptauju, lai tiktu apzināti tie kolēģi, kuri radušos sarežģījumu dēļ nespēj veikt noteiktos maksājumus Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas fondā, vienlaikus izvērtējot jautājumu par maksājumu atlikšanu nepieciešamības gadījumā.
Latvijas Zvērinātu advokātu padomei adresētajā vēstulē norādīts, ka aptverot situāciju sabiedrībā un redzot, kā tā tieši skar pašu advokātu darbu, tādējādi daudziem advokātiem nespējot veikt atskaitījumus kolēģijas kopējā budžetā, „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” uzskata, ka ir rūpīgi jāizsver naudas izlietošanas efektivitāte, dažādu pasākumu rīkošanā.
„ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” atgādinājusi vēstulē, ka kopsapulce uzdeva Latvijas Zvērinātu advokātu padomei sagatavot uz kopsapulci, kurā tiktu pieņemts Kolēģijas 2010.gada budžets, kolēģu U. Cakara un V. Krasovska priekšlikumus, saskaņā ar kuriem budžeta pieņemšanai ir jānotiek pirms kalendāra gada sākuma, nevis pēc tā, kā noticis līdz šim – pavasarī, kā arī saukt kopsapulci 2010.gada budžeta apstiprināšanai līdz 2009.gada beigām.
17. 2010.gada 9.februārī „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” biedri Kalniņa Maija un Platacis Ainars bija uzaicināti uz padomes sēdi, kurā izskatīja biedrības vēstuli Itas Megnes sakarā. Padome pieņēma lēmumu aicināt kolēģi Itu Megni sniegt paskaidrojumu un pēc tam tālāk lemt jautājumu par to vai zvērināta advokāte Ita Megne nav rīkojusies pretēji Advokatūras likuma un Ētikas kodeksa normām.
18. 2010.gada 26.februārī notika Latvijas Juristu biedrības un biedrības „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” rīkotā konference, kurā tika apspriests jautājums par „dienesta transportlīdzekļa” nodokli, kurā ar pamata ziņojumu uzstājās biedrības biedrs Ivars Puķītis.
19. Bez tam, „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” informē, ka 2010.gada 19.martā plkst. 14.00 Latviešu biedrības namā, 2. stāvā, konferenču zālē ''Līgo'' notiks Latvijas Juristu biedrības un Advokātu atbalsta biedrības rīkotā konference par tematu ''Cilvēktiesības kriminālprocesā''. Aicinām piedalīties arī kolēģus no LATVIJAS KRIMINĀLLIETU ADVOKĀTU BIEDRĪBAS. Pieteikšanās pa e-pastu biedriba@latvijasadvokats.lv (tiem, kas vēlas nolasīt referātu, pieteikšanās obligāta, pārējiem dalībniekiem vēlama). Jau iepriekš pateicāmies par dalību!
20. Kā īpaši pozitīvu momentu ir vērts uzsvērt to, ka „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” biedri ir vairākkārt publicējušies presē par aktuāliem un advokatūrai svarīgiem jautājumiem. Īpaša pateicība par to biedrības biedriem zvērinātiem advokātiem Aloizam Vaznim un Dmitrijam Skačkovam. Kā ļoti savlaicīgs un principiāli nozīmīgs ir atzīmējams biedrības biedru zvērinātu advokātu Ulda Cakara un Aināra Platača raksts „Konstitucionāla taisnīguma un tiesiskuma atjaunošanas nepieciešamība” 2010.gada 23.februārā numurā „Rīta avīze Latvijai Neatkarīgā”.
Iepriekš minētais „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” veikums ir bijis iespējams ar visu biedru piedalīšanos un aktivitātēm.
Kā daudzsološa ir vērtējama „LATVIJAS KRIMINĀLLIETU ADVOKĀTU BIEDRĪBAS” un „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” rīkotie kopējie pasākumi. Ceram uz turpmāku auglīgu sadarbību starp abu biedrību biedriem.
No „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” dibināšanas ir pagājuši jau astoņi mēneši, tomēr biedrība nav spējusi paveikt visus iecerētos un programatiski noteiktos darbus.
Nav izdevies pietiekošā mērā iesaistīties likumdošanas darba grupās un iniciēt normatīvo aktu izstrādi, to grozīšanu vai papildināšanu jautājumos, kuri skar zvērinātu advokātu pienākumu veikšanu.
Nav panākta 2010.gada Zvērinātu advokātu kolēģijas budžeta izstrāde un tā pieņemšana 2009.gada beigās kā tika nolemts 2009.gada 28.augusta kopsapulcē.
Pilnībā nav atrisināts biedrības telpu jautājums, kā arī nav realizētas dažas citas ieceres.
„ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” valde cer, ka biedrības biedri izteiks priekšlikumus biedrības darba pilnveidošanai un aktīvāk piedalīsies nodomāto pasākumu realizēšanā.
Esam pārliecināti, ka visas mūsu darbības šajā neilgajā laika periodā bija un turpmāk arī būs vērstas uz Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu konsolidāciju, radot mums visiem labvēlīgāku darba vidi un veselīgāku konkurenci juridisko pakalpojumu sniegšanas tirgū, ceļot advokatūras prestižu, kā arī uz aktīvu iesaistīšanos likumdošanas iniciatīvu izstrādē un izvirzīšanā, aizstāvot zvērinātu advokātu intereses un paplašinot zvērinātu advokātu procesuālās un citas tiesības, vedot klientu lietas.
Diemžēl, ir jākonstatē, ka mūsu kolēģu vidē ir vērojama zināma pasivitāte visas advokatūras kopumā un katra atsevišķa zvērināta advokāta profesionālās darbības sakārtošanas jautājumos. Tas izpaudās gan kā iniciatīvas un apņēmības trūkums pilnveidot advokatūru, vairoties no uz Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā un sabiedrībā nepopulāru lēmumu pieņemšanas, gan arī kā biedrības „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” sniegto priekšlikumu un lūgumu pēc informācijas un palīdzības sniegšanas ignorēšana. Mēs esam gatavi uzklausīt konstruktīvu kritiku no jebkura kolēģa, ar atzinību vērtējot arī to kolēģu enerģiskumu un iedziļināšanos kolēģijas darbības racionalizēšanā, kuri nepiekrīt dažiem mūsu programmatiskajiem uzstādījumiem.
Gadījumā, ja Jūs esat ieinteresēts biedrības „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” izvirzīto mērķu sasniegšanā, esot laipni gaidīts pievienoties biedrības biedru pulkam. Informācija par iestāšanos biedrībā un par tās darbības programmu ir ievietota mūsu interneta mājas lapā www.latvijasadvokats.lv .
 
Rīgā,
2010.gada 15.martā
 
„ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS”
valdes vārdā, valdes priekšsēdētāja
Maija Kalniņa
tālrunis 29458006

Autors: Advokātu atbalsta biedrības valde

Publicēts: 15.03.2010

Avots: Advokātu atbalsta biedrības valde


« Atgriezties