Kā kļūt par AAB biedru?

Budžeta komisijas locekļu Zanes Paulovskas un Madaras Ripas priekšlikumi par Kolēģijas 2010.gada budžeta projektu

2010.gada 22.martā
 
Latvijas Zvērinātu advokātu padomei
Brīvības bulvāris 34
Rīga, LV – 1050
Latvija
 
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes
Budžeta komisijas
locekļu Zanes Paulovskas un Madaras Ripas
 
iesniegums.
 
Par Budžeta komisijas priekšlikumiem un 2010.gada kopsapulces darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem
 
Ar Padomes 2010.gada 23.februāra protokollēmumu tika nolemts 2009.gadā izveidotajai budžeta komisijai uzdot veikt Padomes sākotnēji sagatavotā 2010.gada budžeta projekta pārskatīšanu.
 
Pildot šo uzdevumu, Komisija saskārās ar vairākiem strīdīgiem jautājumiem par Padomes funkciju nodrošināšanas un ar to saistītās līdzekļu izlietošanas efektivitāti. Tā kā Komisijas locekļu vidū nebija vienprātības atsevišķos visai būtiskos jautājumos, tika nolemts Padomei iesniegt kā kompromisa variantu sagatavoto budžeta tāmes projekta skaitlisko daļu, kuru Komisija pieņēma vienbalsīgi.
 
Vienlaicīgi 2 Komisijas locekles vēlas ierosināt Padomei izskatīt turpmāk izklāstītos priekšlikumus par darbībām, kas būtu jāveic Padomes virzībai uz lielāku līdzekļu izlietošanas efektivitāti.
 
Uzskatām, ka bez šo priekšlikumu iekļaušanas Padomes turpmākajā darba programmā Padomei iesniegtais 2010.gada budžeta tāmes projekts nesniegs vajadzīgo progresu.
 
Priekšlikumi
2010.gada budžeta projektam
 
(I)
Iepazīstoties ar šo projektu, Komisijai ir šādi priekšlikumi:
1. Komisija uzskata, ka arī šajā 2010.gada budžeta plānā ir mērķtiecīgi turpināt budžeta izdevumu pozīciju ekonomiju un līdzekļu uzkrāšanu neparedzētiem izdevumiem.
2. Komisija uzskata, ka kvalitatīva darba priekšnoteikums ir motivēti darbinieki, līdz ar to šī gada ietvaros, kamēr nav nodrošināts detalizēts Padomes funkciju audits, kas dotu iespēju precīzi definēt katra Padomes darbinieka kompetenci, funkcijas un pienākumus, ir saglabājamas esošās darba vietas un noteiktais darba samaksas apmērs (sk. arī 5.priekšlikumu par piedāvātajām izmaiņām gada ietveros). Izmaiņas ir ieviešamas Padomes darbinieku prēmēšanai, to veicot tikai vienu reizi gadā atbilstoši katra darbinieka darba rezultātiem, kopējam gada prēmijas apmēram („13.algai”) nepārsniedzot 70% no darbinieka viena mēneša darba samaksas.
3. Komisija ierosina samazināt kopējos izdevumus, kas paredzēti Padomes piedāvātajā 2010.gada budžeta projektā, visas izdevumu pozīcijas pietuvinot 2009.gada faktiskajiem izdevumiem. Tāpat arī, Komisija ierosina arī šogad budžeta plānā saglabāt budžeta pozīciju –līdzekļi neparedzētiem izdevumiem, kuros tiek uzkrāta līdzekļu starpība starp 2010.gadā plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem.
Ieviešot šādus priekšlikumus 2010.gada budžetā ir panākama finanšu līdzekļu ekonomija LVL 49265.00 apmērā.
(II)
Atkārtoti Komisija vēlas vērst Padomes uzmanību uz ļoti būtiskiem ierosinājumiem, ko Komisija pieteica vēl 2009.gada budžeta pārskatīšanas laikā, kam ir tieša ietekme uz budžeta izmaksu pozīciju samazināšanu un kas atbilst mūsdienīgas organizācijas vadības principiem. Sakarā ar to, ka Komisijas ierosinājumi nav ieviesti ne pēc 2009.gada augusta, ne arī 2010.gadā, komisija uzskata, ka organizācijas vadība ir pārāk neelastīga un neatbilst pastāvošajai un mainīgajai ekonomiskajai videi Latvijā. Tādējādi, atkārtoti rekomendējam, pēc iespējas īsākā laikā ieviest šādus uzlabojumus:
4. Sakaru izmaksu samazināšanai, gadā vidēji ieekonomējot līdz LVL 1200:
4.1. Nodrošināt Lattelecom līniju lietošanu tikai Lattelecom tīkla ietvaros gan no Padomes darbinieku, gan arī no kolēģijas locekļu puses. Rezultātā izmaksas nepārsniegtu Lattelecom mēneša abonenta maksu un izmaksas par zvaniem ārpus Latvijas teritorijas. Atbilstoši 2009.gada faktiskajām izmaksām, vidēji LVL 30 mēnesī vai aptuveni LVL 360 gadā;
4.2. Nodrošināt mobilo sakaru operatora līnijas pieslēgumu Padomes un kolēģijas biedru vajadzībām (Padomes telpas un metodiskais kabinets, Rīgā, Brīvības bulv.34), ar ikmēneša sarunu limitu līdz LVL 150, kas izmantojams sarunām mobilo operatoru tīklos. Šobrīd kolēģijas locekļi metodiskajā kabinetā esošo stacionāro Lattelecom tālruņa līniju izmanto arī zvaniem mobilo operatoru tīklos, kas būtiski palielina kopējās sakaru izmaksas. Ieviešot šo ierosinājumu, mēneša izmaksas nepārsniegtu LVL 150, bet gada LVL 1800.
5. Grāmatvedības darba optimizēšanai un modernizācijai, Komisija ierosina ar 2010.gada 01.septembri pāriet uz grāmatvedības pakalpojumu iegādi (attiecīgi veikt visus nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, tajā skaitā organizēt aptauju par pakalpojumu sniedzēju un veikt izvēli, sagatavot dokumentus nodošanai, samazināt darbinieku skaitu par 2 darbiniekiem, kā arī plānot 2011.gada budžetu, ievērojot šo priekšlikumu) tādējādi 2010.gadā ieekonomējot līdz LVL 3500, savukārt katrā nākamajā gadā –aptuveni līdz LVL 12800. Apkopojot informāciju un veicot nelielu cenu aptauju, Komisijas locekļi saņēma datus (divu grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju kompāniju piedāvājumus sk. pielikumā), ka, grāmatvedības funkciju nodrošinot ar ārpakalpojumu palīdzību, viena mēneša izmaksas būtu robežās no 400 – 700 Ls. Saskaņā ar revīzijas rezultātā iegūtajiem datiem šobrīd grāmatvedības funkciju pilda 2 darbinieki un viena mēneša darba algu izmaksas ir Ls 1757.13. Attiecīgi, pat neņemot vērā izmaksas par telpām, inventāru un prēmijām 2 darbiniekiem (kuras arī būtu jāiekļauj grāmatvedības funkcijas nodrošināšanas izmaksās), ir redzams, ka ar ārpakalpojumu pielīgšanu veidotos ietaupījums. Vienlaicīgi Komisija izvērtēja arī apstākli, ka pāreja uz citu šīs funkcijas organizēšanas veidu prasa zināmu pārejas posmu, tādēļ piedāvājam uzsākt to ar 2010.gada 1.septembri.
6. Nekavējoties pilnībā pāriet uz norēķinu veikšanu internetbankā, tādējādi gadā vidēji ieekonomējot līdz LVL 600.
7. Līdz 2010.gada 31.decembrim:
7.1. Sagatavot Padomes darbības stratēģiju 2011.-2014.gadiem.
7.2. Nodrošināt Padomes funkcionālo auditu.
7.3. Pārskatīt metodisko materiālu izgatavošanas lietderību un iespējas izvietot kolēģijas biedriem paredzētos materiālus vortālā: www.advokatura.lv.
7.4. Pārskatīt izdevumu par telpu nomu apmēra pamatotību.
7.5. Izstrādāt pakalpojumu un preču iepirkumu procedūru, kā arī to iepirkumu kritērijus, kuriem procedūra būtu piemērojama.
8. Līdz 2010.gada kārtējai kolēģijas kopsapulcei, sagatavot apstiprināšanai Nolikumu, kas paredz prēmiju, pabalstu un atlīdzības izmaksas kārtību Padomes darbiniekiem, kolēģijas institūciju locekļiem, kā arī pērējiem kolēģijas biedriem.
(III)
Komisija lūdz Padomi turpmāk nepieļaut:
9. kolēģijas biedru nostatīšanu „fakta” priekšā kolēģijas kopsapulcēs, piedāvājot viņiem apstiprināt esošā gada budžetu, kas faktiski jau tiek tērēts bez jebkāda kolēģijas apstiprinājuma. Šāda prakse neatbilst organizācijas vadības labas prakses principiem, kas nosaka nākamā gada budžeta izveidi un apstiprināšanu iepriekšējā gadā.
10. atkārtotu situāciju arī 2010.gada ietvaros, kad Padome pieņem lēmumu par padomes locekļu, kolēģijas institūciju un darbinieku prēmēšanu (dažos gadījumos pat „14.algas” apmērā), izmaksāto prēmiju kopējam apjomam ievērojami pārsniedzot prēmijām budžetā paredzētos finanšu līdzekļus.
11. atteikšanos no 2009.gada budžetā iedibinātās prakses, atsevišķi izdalīt nepieciešamos līdzekļus tādām pozīcijām kā: „Advokātu prēmijas par darbību kolēģijas labā t.sk. tiesās”, Advokātu prēmijas par ievērojamu ieguldījumu vai ilggadēju darbību kolēģijā saistībā ar svinīgiem notikumiem”, „Ētikas komisijas prēmijas”, „Advokātu palīgu eksaminācijas komisijas prēmijas”, „Bēru pabalsti / sludinājumi / līdzjūtības”. „Atlīdzības”, kā tas ir izdarīts 2010.gada budžeta plānā, apvienojot minētās pozīcijas vienā sadaļā „prēmijas advokātiem, slimības un bēru pabalsti u.c.gadījumos”. Šāds apvienojums nenodrošina budžeta līdzekļu pārskatāmu plānošanu un precīza izlietojuma uzraudzību.
------
Sagaidām, ka Padome (II) sadaļā izteikto priekšlikumu izskatīšanas rezultātā dos argumentētu vērtējumu. Turklāt ar šo vēlamies izteikt lūgumu Padomei tos priekšlikumus, kuri Padomes ieskatā nebūs apstiprināmi ar attiecīgu lēmumu laikā līdz 2010.gada kārtējai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulcei iekļaut kopsapulces darba kārtībā katru atsevišķi kā jautājumu, par kuru kopsapulcē izdarāms kolēģu balsojums. Balsojums būtu veicams „par” vai „pret” uzdevuma došanu Padomei izpildīt konkrētajā priekšlikumā minēto darbību. Vēlamies arī izteikt lūgumu Padomei tos jautājumus, kuri šādi tiks virzīti izlemšanai kopsapulcē savlaicīgi izsūtīt visiem kolēģiem uz e-pastu un publicēt kolēģijas mājas lapā „www.advokatura.lv”.
 
Par šādu kopsapulces darba kārtības jautājumu referentu izvirzām Zani Paulovsku.
 
Ar cieņu
Budžeta komisijas locekles
 
 
(Paraksts) Zane Paulovska
(Paraksts) Madara Ripa

Autors: Zane Paulovska un Madara Ripa

Publicēts: 26.03.2010

Avots: Madara Ripa


« Atgriezties